Z

สูตรเดินเงิน ออสการ์ กรินด์ (Oscar’s Grind)

สันนิษฐานว่า คนคิดสูตรนี้ชื่อ Grind ถูกคิดขึ้นเมื่อปี 1965 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน กฏของกรินด์ คือ แต่ละรอบต้องมีกำไรคือ +1 หน่วยเท่านั้น หากพบว่าตาไหนชนะ ให้เพิ่มเงินวางเดิมพันขึ้นอีก 1 หน่วย หากตาไหนแพ้ ให้วางเดิมพันเท่าเดิม

วิธีใช้งานสูตร

(1 หน่วย เท่ากับ 100 บาท)

ตาที่ 1 เริ่มรอบใหม่ วางเดิมพัน 1 หน่วย แพ้ ขาดทุน -1 หน่วย เนื่องจากแพ้ ตาต่อไปวางเดิมพัน เท่าเดิมคือ 1 หน่วย

ตาที่ 2 วางเดิมพัน 1 หน่วย แพ้ ขาดทุน 1 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม -2 หน่วย เนื่องจากแพ้ ตาต่อไปวางเดิมพัน เท่าเดิมคือ 1 หน่วย

ตาที่ 3 วางเดิมพัน 1 หน่วย ชนะ ได้กำไร 1 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม -1 เนื่องจากชนะ ตาต่อไปวางเดิมพัน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย เป็น 2 หน่วย

ตาที่ 4 วางเดิมพัน 2 หน่วย แพ้ ขาดทุน 2 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม -3 หน่วย เนื่องจากแพ้ ตาต่อไปวางเดิมพัน เท่าเดิมคือ 2 หน่วย

ตาที่ 5 วางเดิมพัน 2 หน่วย ชนะ ได้กำไร 2 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม -1 หน่วย เนื่องจากชนะ ตาต่อไปวางเดิมพัน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย เป็น 3 หน่วย แต่กฏของกรินด์บอกว่า ห้ามชนะแล้วได้กำไรเกิน 1 หน่วย ดังนั้น ตาที่ 6 จึงวางเดิมพันเท่าเดิมคือ 2 หน่วย

ตาที่ 6 วางเดิมพัน 2 หน่วย ชนะ ได้กำไร 2 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม +1 หน่วย จบรอบ

ตาที่ 7 เริ่มรอบใหม่ วางเดิมพัน 1 หน่วย เดิมพันแพ้ ขาดทุน -1 หน่วย เนื่องจากแพ้ ตาต่อไปวางเดิมพัน เท่าเดิมคือ 1 หน่วย

ตาที่ 8 วางเดิมพัน 1 หน่วย ชนะ ได้กำไร 1 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม 0 เนื่องจากชนะ ตาต่อไปวางเดิมพัน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย เป็น 2 หน่วย แต่กฏของกรินด์บอกว่า ห้ามชนะแล้วได้กำไรเกิน 1 หน่วย ดังนั้น ตาที่ 8 จึงวางเดิมพันเท่าเดิมคือ 1 หน่วย

ตาที่ 9 วางเดิมพัน 1 หน่วย ชนะ ได้กำไร 1 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม +1 หน่วย จบรอบ

ตาที่ 10 เริ่มรอบใหม่ วางเดิมพัน 1 หน่วย ชนะ ได้กำไร 1 หน่วย ขาดทุนสะสมรวม +1 หน่วย จบรอบ

Read Comments

Leave a comment