Z

งวงการกีฬาไทย WADA แจ้งปลดล็อกไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ไม่ให้การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก นั้น


ล่าสุด WADA มีหนังสือลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารของ WADA ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ว่า Doping Control Agency of Thailand (DCAT) ไม่ปฏิบัติตาม WADA Code นั้น บัดนี้ DCAT ได้ดำเนินการครบถ้วนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว กล่าวคือ ได้แก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับ WADA Code แล้ว WADA จึงมีความยินดีที่จะแจ้งว่า โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎของ WADA ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารของ WADA จึงได้ตัดสินโดยการเวียนให้มีการลงคะแนน ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และมีมติให้ DCAT ได้รับการปลดออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA โดยมีผลทันที นับเป็นข่าวดีแก่วงการกีฬาของประเทศไทยอย่างยิ่ง

Read Comments

Leave a comment