Z

ทนายอานนท์ได้รับการประกันตัว หลังถูกคุมขังนานเกือบ 7 เดือน

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้ประกันตัวทนายอานนท์ นำภา ใน 2 คดี ได้แก่ คดี ม.112 ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคดีฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ ม็อบ 18 พ.ย. ที่แยกราชประสงค์ โดยให้วางเงินสดเป็นหลักประกัน 200,000 บาท และ 100,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขดังนี้

1.ห้ามจำเลยกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์-ศาล

2.ห้ามขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

3.ห้ามโพสต์ข้อความที่เป็นการปลุกปั่นให้มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียล หรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย

4.ห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาล เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

5.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

6.ให้จําเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก ๆ 30 วัน

7.ต้องสวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ก่อนหน้านี้ ศาลฯ ได้มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน เป็นเวลา 3 เดือน เช่นกัน ศาลมีคำสั่งว่า พิเคราะห์จากคำร้องเอกสารประกอบคำร้อง ซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหทวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาและเงื่อนไขที่จำเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขดำ 1180/2564 เสนอต่อศาล เห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจําเลยที่ 1 ได้ออกไปศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สักช่วงเวลาหนึ่งมีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ค.65) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท

ก่อนหน้านี้ 1 วัน ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้อง ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายอานนท์ นำภา และนายพริษฐ์ ในคดีการชุมนุมที่อยู่ในศาลอาญากรุงเทพใต้

การยกคำร้องของศาลอาญากรุงเทพใต้ ตรงข้ามกับการอนุญาตของศาลอยุธยาและศาลอาญาที่ให้ประกันเพนกวินก่อนหน้านี้
เมื่อ 23 ก.พ. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนายพริษฐ์ ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ 671/2564 โดยหลังการไต่สวน ศาลให้ประกันตัว นายพริษฐ์ ในวงเงินประกันตัว 150,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขดังนี้ 1.ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาลในทุกด้าน ห้ามกระทำการใดอันเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ทั้งนี้ ในการปล่อยชั่วคราว หากจําเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจํากัดและเมื่อครบกําหนดปล่อยตัวชั่วคราวให้จําเลยที่ 1 มารายงานตัวต่อศาล และให้นายประกันส่งตัวจําเลยที่ 1 มาศาลในวันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 10.00 น.

Read Comments

Leave a comment